Kategorier
Företagskoncentrationer Konkurrensverket

KKV ser över vägledning för anmälan av företagskoncentrationer

Konkurrensverket (KKV) har publicerat ett förslag till ändringar i vägledningen om företagskoncentrationer (förvärv), och bett om
synpunkter på det. Jag har lämnat en del synpunkter till KKV och delar här med mig av några av dem.

Vertikal integration

En fråga som ofta kommer upp i samband med företagsförvärv
som inte når upp till tröskelvärdena för anmälningsplikt är om det finns risk att KKV på eget initiativ ålägger parterna att ändå anmäla förvärvet för granskning. KKV beskriver i vägledningen en del situationer när det kan vara lämpligt att anmäla frivilligt för att få till stånd en prövning och inte drabbas av ett åläggande i efterhand. Jag tycker att KKV här även borde uppmärksamma s.k. vertikal integration.

Med vertikal integration menas när ett företag köper ett annat företag som antingen är i leverantörsledet eller i kundledet. De är
alltså inte konkurrenter. KKV har i flera fall ålagt parter att anmäla koncentrationer som avser vertikal integration, och det kanske inte är så uppenbart för företag att även detta kan vara ett skäl till frivillig anmälan. Det borde KKV klargöra i sin vägledning.

Omsättning

En annan fråga som ofta kommer upp är hur man beräknar parternas omsättning när man skall avgöra om anmälningsplikt föreligger. Jag tycker att vägledningen borde beskriva hur man hanterar brutet räkenskapsår och räkenskapsår som är kortare eller längre än 12 månader, eftersom detta ofta väcker frågor hos företag.

Flera transaktioner som hör samman

Ibland kan flera olika förvärv anses som ett förvärv, t.ex.
vid beräkning av omsättning. Vägledningen nämner fall där samma parter göra flera mindre förvärv i följd. Jag tycker att vägledningen även bör klargöra att det även kan röra sig om flera förvärv mellan olika parter om förvärven har ett nära samband.

Konkurshotade företag

Det faktum att det köpta bolaget riskerar slås ut från marknaden kan vara ett skäl att godkänna ett förvärv som annars vore  skadligt för konkurrensen. Detta är ett undantag och då måste skälen vara välgrundade. Frågan är hur höga beviskraven skall vara.

I vägledningen anges först att det kan vara relevant att beakta ”väntade framtida förändringar av marknaden som förväntas inträffa även i frånvaro av koncentrationen”, vilket rent språkligt framstår som ett relativt lågt ställt sannolikhetskrav. Därefter anges att sådana alternativa scenarior endast beaktas om det finns ”övertygande utredning som visar att förhållandena kommer att förändras”, vilket framstår som ett mycket högt ställt beviskrav, närmast omöjligt att uppfylla. Jag uppfattar detta som motstridigt
och tycker att texten skall vara konsistent och att beviskravet rimligen bör ligga någonstans mitt emellan dessa båda extremer.

Låt mig tillägga att det förstås är utmärkt att KKV ger ut vägledningar av detta slag och att jag ser fram emot en ny tydligare vägledning om företagskoncentrationer.

Kategorier
Böcker

”Konkurrensbibeln” i ny upplaga

Tidigare i år kom den senaste – femte – upplagen av svensk konkurrensjuridiks odiskutabla bibel: ”Konkurrensrätt – en handbok” av Johan Karlsson och Marie Östman (Karnov Group 2014). Den är alltid lika välkommen.

Att Vinge-juristernas bok är den överlägset bästa handboken i konkurrensrätt på svenska är enligt min mening odiskutabelt. (Och då bortser jag faktiskt – så långt möjligt – från att jag själv arbetade på Vinge och deltog i inledningen till detta bokprojekt; den här boken har utvecklats så mycket för varje upplaga att den är en helt annan bok än den första som jag var medförfattare till 1995.)

Det som gör ”Konkurrensrätt – en handbok” så bra tycker jag är att den kombinerar flera olika infallsvinklar: det är en lagkommentar, det är en rättsfallskommentar och det är en praktisk handbok. Dispositionen är tematisk, till skillnad från en traditionell lagkommentar som ju brukar vara paragraf-för-paragraf, vilket inte är så användarvänligt för praktikern. Den tematiska dispositionen gör det enkelt att hitta svaren på det man söker, även om man bara har en helt grundläggande förståelse för konkurrensjuridiken. Och sakregistret är utmärkt.

Boken väver också in hänvisningar och kommentarer till svensk och EU-rättslig praxis, såväl på myndighetsnivå som på domstolsnivå. Det finns mycket generöst med rättsfallshänvisningar, men eftersom det också finns korta beskrivningar av de viktigare rättsfallen är det relativt lätt att förstå vad de handlar om, och om det är värt att studerar dem närmare.

Och så har vi den praktiska inriktningen, som kommer ganska naturligt när boken skrivs av praktiskt verksamma konkurrensrättsadvokater eller -jurister, men som kan vara svår att få till för departements- eller domstolsjurister.

Rekommendation: Köp! (t.ex. på Jure Nätbokhandel)