Kategorier
EU-kommissionen

Kommissionens översyn av konkurrensreglerna fortsätter

EU-kommissionens pågående översyn av konkurrensreglerna har resulterat i en lång rad initiativ som nu framskrider med god fart. Här är en lägesrapport.

Meddelandet om relevanta marknader

Kommissionens meddelande (vägledning) om ur relevanta marknader ska definieras vid den konkurrensrättsliga analysen antogs redan 1997. I juni i år initierade Kommissionen en konsultation för att få in underlag för att bedöma om meddelandet fortfarande fyller sin funktion.

I linje med de s.k. Better Regulation-principerna baseras utvärderingen på fem kriterier: åtgärdernas relevans för det problem som de ska lösa, effektivitet i förhållande till syfte, effektivitet i förhållande till kostnad, samverkan med andra åtgärder samt om åtgärderna innebär att EU tillför ett mervärde i förhållande till nationella åtgärder.

Den konsultationsperiod som just nu pågår löper ut den 9 oktober 2020.

Vertikala gruppundantaget

Kommissionen antog år 2010 en s.k. gruppundantagsförordning som medger undantag för olika slags vertikala avtal, såsom t.ex. återförsäljaravtal, inköpsavtal, franchiseavtal etc. Samtidigt publicerades riktlinjer för den konkurrensrättsliga bedömningen av sådana avtal.

Nu pågår en översyn och den första fasen – utvärderingen – är avslutad. Den 8 september 2020 publicerades ett dokument där Kommissionens konkurrensdirektorat sammanfattar slutsatserna av en genomförd konsultationsrunda. Slutsatserna är i korthet att gruppundantaget och riktlinjerna är värdefulla instrument för de analyser som företag själva måste göra när det gäller att följa konkurrensreglerna. Samtidigt har några områden identifierats där dokumenten behöver utvecklas:

  • agentreglerna behöver förtydligas
  • vissa bestämmelser behöver anpassas till nya affärsmodeller, t.ex. när det gäller begränsningar för onlinehandel
  • kompletteringar krävs för prisparitetsbestämmelser vid återförsäljning samt prisjämförelsesajter
  • utrymmet för divergerande tolkningar i nationella domstolar och myndigheter bör minskas
  • tillämpningsområdet kan möjligen utvidgas för att täcka några ytterligare former av vertikala avtal
  • ytterligare förenklingar av reglerna kan tänkas, för att minska regelbördan för företag

Nästa steg – konskekvensbedömningen – inleds i slutet av året. Därefter kommer ett utkast till nya regler att publiceras. Målet är att de nya reglerna ska vara på plats när de nuvarande reglerna upphör att gälla den 31 maj 2022.

Andra områden

En översyn pågår också beträffande andra förordningar:

  • kontroll av företagskoncentrationer: resultatet av den pågående utvärderingen publiceras fjärde kvartalet i år (denna förordning är inte tidsbegränsad, så det återstår att se om det kommer förslag till ändringar/tillägg)
  • horisontella gruppundantagen (forskning och utveckling samt specialisering): en utvärderingsrapport kommer under år 2021 (gruppundantaget löper ut den 31 december 2022)
  • gruppundantaget för motorfordonsindustrin: en konsultation inleds fjärde kvartalet i år och resultatet publiceras under år 2021 (löper ut den 31 maj 2023)
  • förslaget om ett helt nytt verktyg (som jag skrev om i ett tidigare blogginlägg): konsultationen har just avslutats och en sammanställning av utfallet väntas

Länk till Kommissionens tidslinje för översynen av de olika konkurrensrättsliga dokumenten: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/timeline_table_M_AT_final.pdf